§ 1.
WSTĘP

 

Domena internetowa https://www.wydawnictwomedyczne.pl stanowi własność spółki Forum Media Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Polska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00  zł, adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl Spółka zwana jest dalej Usługodawcą lub Sprzedawcą.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Serwisie.

Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.

Umowy zawierane są w języku polskim.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.wydawnictwomedyczne.pl/polityka-prywatnosci

§ 2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w ramach Serwisu w celu dostawy Produktu;

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.wydawnictwomedyczne.pl prowadzony przez Usługodawcę,

Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu;

Usługa płatna – usługa oferowana za pośrednictwem Serwisu w postaci prenumeraty, dostępu do konkretnego serwisu, programu szkoleniowo – edukacyjnego, szklenia lub kursu na platformie szkoleniowej online;

Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Serwisie form płatności elektronicznych;

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, przydzielony danemu Użytkownikowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Usługodawcę w ramach Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, na którym to Koncie gromadzone są dane Użytkownika oraz Klienta, używane w celu jego identyfikacji oraz dotyczące podejmowanych przez niego działań w Serwisie.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Usług płatnych.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

Regulaminy Serwisów – regulaminy określające szczegółowe warunki sprzedaży indywidualnych produktów oferowanych w ramach Usługi płatnej opublikowane na stronie internetowej https://e-forum.pl/ i dostępne dla każdego Użytkownika.

Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na zamówieniu Usługi płatnej dostępnej w Serwisie.

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://www.wydawnictwomedyczne.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 • komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
 • dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flasz Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA
 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.

Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.

 

§ 6.

DOSTĘP DO SERWISU
 

Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup Usług płatnych możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się do Serwisu.

Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Usług płatnych.

Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.

Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.

Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.

W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

 • podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
 • ustalić Hasło;
 • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
 • kliknąć w link potwierdzający rejestrację, wysłany na adres skrzynki, podanej zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu.

Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie.

Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.

Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.

Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.

Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z Serwisu, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail bok@forum-media.pl.

Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:

 • nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
 • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
 • korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7.

CENY I PŁATNOŚĆ
 

Wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Serwisie. Zmiana ceny w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na Usługę płatną.

W przypadku, gdy Usługą płatną jest produkt lub prenumerata obejmująca wysyłkę na wskazany adres Klienta, doliczane są koszty doręczenia, zgodnie z dostępnym cennikiem i wyborem dokonanym przez Użytkownika.

Do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia elektroniczną fakturę VAT, którą przesyła na adres e-mail Użytkownika

Klient dokonuje płatności ceny za na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie w Serwisie lub opłacając fakturę pro forma wystawioną do Zamówienia.

W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty za Zamówienie w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostęp do udostępnionych materiałów do czasu dokonania pełnej zapłaty.

Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU SA przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

Usługodawca w Serwisie udostępnia Klientom odpowiedni link do dokonania płatności za Usługę płatną lub Produkt.

Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayU.pl.

Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu PayU.pl

Szczegółowe warunki świadczenia Usługi płatnej (czas trwania umowy, przedłużenie, warunki rezygnacji itd.) określają Regulaminy Serwisów przypisane do indywidualnych produktów oferowanych w ramach Usługi płatnej:

 • dla prenumeraty lub zakupu książek zwartych: Warunki sprzedaży prenumerat, książek zwartych oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu;
 • dla publikacji wymiennokartkowych: Warunki świadczenia usług subskrypcji publikacji oraz dostępu do Serwisu;
 • dla programów szkoleniowo-edukacyjnych: Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz świadczenia usług dostępu do serwisu;
 • dla produktów z platformy szkoleniowej Uniqskills: Regulamin Platformy Szkoleniowej  Uniqskills;
 • dla szkoleń: Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Poslka sp. z o.o.

§ 8.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Użytkownik, który chce Zamówić Usługi płatne dokonuje Rejestracji w Serwisie, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza oraz uiszcza opłatę przy użyciu dostępnej formy płatności.

Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza.

Składając Zamówienie, Klient przechodzi przez kolejne etapy:

 1. wybiera Usługę płatną,
 2. potwierdza domyślny sposób płatności (płatność on-line) i dostawy,
 3. uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji np. NIP,
 4. wpisuje kod rabatowy i oddzielnie akceptuje Regulamin Kodów Rabatowych, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Serwis,
 5. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SERWISU https://www.wydawnictwomedyczne.pl
 6. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym szczegółowe warunki sprzedaży Zamawianego produktu i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN właściwy dla rodzaju Zamawianej Usługi płatnej,
 7. w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u – oświadcza, czy Zamówienie złożone zostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 8. w każdym przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na rodzaj zamawianej Usługi płatnej Klient opcjonalnie - wyraża zgodę na dostarczenie Usługi płatnej, uruchomienie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że przyjął do wiadomości informację o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy,
 9. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. otrzymanie elektronicznej faktury VAT,
 2. otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią);

Szczegółowe warunki Realizacji Zamówienia określają Regulaminy Serwisów przypisane do indywidualnych produktów oferowanych w ramach Usługi płatnej:

 • dla prenumeraty lub zakupu książek zwartych: Warunki sprzedaży prenumerat, książek zwartych oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu;
 • dla publikacji wymiennokartkowych: Warunki świadczenia usług subskrypcji publikacji oraz dostępu do Serwisu;
 • dla programów szkoleniowo-edukacyjnych: Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz świadczenia usług dostępu do serwisu;
 • dla produktów z platformy szkoleniowej Uniqskills: Regulamin Platformy Szkoleniowej  Uniqskills;
 • dla szkoleń: Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Poslka sp. z o.o.

§ 9.

DOSTAWA PRODUKTU

Książka zwarta lub inna publikacja w formie drukowanej, dostarczana jest do Klienta na adres, który Użytkownik wskazał podczas składania Zamówienia.

Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta będącego konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi będącemu konsumentem. Za wydanie uważa się powierzenie przez Sprzedawcę rzeczy przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego konsumentem.

Termin dostawy Zamówienia wynosi 14 dni od momentu zaksięgowania pełnej zapłaty ceny od Klienta przez Sprzedawcę.

W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

 

§ 10.
REKLAMACJA

Klient będący konsumentem, ma prawo do reklamacji Usługi płatnej.

W razie braku zgodności treści cyfrowej z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Klient będący konsumentem dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Usługi płatnej. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: swojego imienia i nazwiska, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żądania konsumenta, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).

Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Forum Media Polska sp. z.o.o., ul. Polska 13, 60-595 Polska lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl.

W przypadku Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Usług płatnych.

 

§ 11.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy bok@forum-media.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

Umowa świadczenia Usługi płatnej rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 4 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do Usługi płatnej) Usługodawca może przyjąć jedno z dwóch rozwiązań:

 • może zwrócić Klientowi należność za Usługę płatną, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami zwrot należności za Usługę płatną powinien być dokonany w całości;
 • za zgodą Klienta – może przenieść aktualny dostęp do Usługi płatnej z likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta.

Sprzedawca udostępnia Klientowi będącemu konsumentem materiały elektroniczne bezpośrednio po dokonaniu zakupów, pod warunkiem złożenia wyraźnego oświadczenia przez Użytkownika o zgodzie na udostępnienie materiałów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie w związku z tym prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

Jeżeli Klient będący konsumentem nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie udostępnia Klientowi zamówionych materiałów przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia. W tym okresie Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny tego odstąpienia. Pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są na końcu niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca udostępni Klientowi będącemu konsumentem materiały dopiero po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane płatności.

 

§ 12.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Jeżeli Umowa sprzedaży dotyczy sprzedaży wielu produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 – dniowy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

W takim wypadku konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot produktu fizycznego powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient będący konsumentem. Klient będący konsumentem powinien przesłać zwracany Produkt na adres: Forum Media Polska sp. z.o.o, ul. Polska 13, 60-595 Poznań.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klientowi będącemu konsumentem zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, w tym poniesione koszty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego konsumentem użyte, chyba że Klient będący konsumentem wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi dodatkowymi opłatami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

Jeżeli przy dokonywaniu Zamówienia Klient będący konsumentem wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy zwykły oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Sprzedawca informuje, że szczegółowe warunki odstąpienia lub rezygnacji z Zamówienia określają Regulaminy Serwisów przypisane do indywidualnych produktów oferowanych w ramach Usługi płatnej:

 • dla prenumeraty lub zakupu książek zwartych: Warunki sprzedaży prenumerat, książek zwartych oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu;
 • dla publikacji wymiennokartkowych: Warunki świadczenia usług subskrypcji publikacji oraz dostępu do Serwisu;
 • dla programów szkoleniowo-edukacyjnych: Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz świadczenia usług dostępu do serwisu;
 • dla produktów z platformy szkoleniowej Uniqskills: Regulamin Platformy Szkoleniowej  Uniqskills;
 • dla szkoleń: Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Poslka sp. z o.o.

 

§ 13.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.

Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Usług płatnych, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

 

§ 14.
PRAWA AUTORSKIE

 

Serwis jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.

Serwis, jak też poszczególne jego elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

Materiały i zasoby, zawarte w Serwisie, w tym w szczególności opracowania tekstowe, magazyny, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

Wykupienie dostępu do Serwisu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie materiałów i zasobów zawartych w Serwisie przez okres właściwy dla wybranego przez Klienta wariantu Usługi płatnej (6 miesięcy lub 12 miesięcy). Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu.

Zasady korzystania z utworów w sposób wykraczający poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

 

§ 15.
ZMIANY REGULAMINU

 

Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług w Serwisie, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.

Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.

O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Serwisu ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.

Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.

Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.

Regulamin do pobrania w formie pliku PDF - Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przez konsumenta z utratą prawa do odstąpienia (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
na adres spółki Forum Media Polska sp. z.o.o, ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13

60-595 Poznań

https://wydawnictwomedyczne.pl/

bok@forum-media.pl


- Ja, niżej podpisany(a) ________________________ (imię, nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy lub umowy o świadczenie następującej usługi: ____________________________
 

- Data zawarcia umowy: _______________________________

- Adres konsumenta: ______________________________

- Data wypełnienia formularza: ___________________________

Podpis konsumenta ________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)